ទំព័រ_បដា

ថ្នាំលាបស៊ីលីកុនអាសេតូស៊ី

 • អាសេទិកស៊ីលីកុនត្រា 6014

  អាសេទិកស៊ីលីកុនត្រា 6014

  • សមាសធាតុតែមួយ ការបញ្ចូលដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
  • មិនយារធ្លាក់ ងាយស្រួលក្នុងការសាងសង់។
  • ភាពស្អិតជាប់ល្អទៅនឹងស្រទាប់ខាងក្រោមធំ។
  • ធន់នឹងអាកាសធាតុល្អ។

 • GP Acetic Silicone Sealant 6015

  GP Acetic Silicone Sealant 6015

  • សមាសធាតុតែមួយ ការបញ្ចូលដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។
  • មិនយារធ្លាក់ ងាយស្រួលសាងសង់។
  • ភាពស្អិតជាប់ល្អទៅនឹងស្រទាប់ខាងក្រោមធំ។
  • ធន់នឹងអាកាសធាតុល្អ។